فروردین ماه 1392 مهر ماه 1392
اردیبهشت ماه 1392 آبان ماه 1392
خرداد ماه 1392 آذر ماه 1392
تیر ماه 1392 دی ماه 1392
مرداد ماه 1392 بهمن ماه 1392
شهریور ماه 1392 اسفند ماه 1392