پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

مسئول بخش:محمد راستین                             

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای 14 تخت فعال ودارای 6 پرسنل پرستار و2بهیار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

ضریب کل کادردرمان به تخت8/می باشدکمبودپرسنل 2نفرمی باشد

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.