صفحه اصلی > خدمات > خدمات بدون کد 

سایز متن

خدمات بدون کد میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

عنوان خدمت(1)

الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن خدمت

نوبت دهی کلینیک های تخصصی

بلی

تعرفه ها ی خدمات تشخیصی درمانی در بخش های دولتی،عمومی غیر دولتی و خصوصی

بلی

فهرست مراکز مشاوره در منزل

بلی

سامانه 1490 -1590-1690-190(1-طرح شکایات یا مشکلات اورژانس 115-
گزارش مشکلات بهداشتی واحد های صنفی - دریافت مشاوره دارویی و مشکلات تامین دارو
- مشکلات پذیرش و رسیدگی به بیمار - طرح شکایات بیش دریافت پزشکان و مراکز درمانی)

بلی

پیگیری جذب کمک های خیرین و مشارکت خیرین در بهبود سلامت جامعه

بلی

بررسی و مداخله جهت بهبود آسیب های اجتماعی در استان

بلی

پیگیری امور و حمایت از سمن های مرتبط با سلامت و کمک به فعال کردن آنها

بلی

ثبت نام کارجویان در دفتر کارآفرینی جهت رفاه مردم و جلوگیری مراجعات غیر ضروری

بلی

پیگیری و اجرای کامل مصوبات شورای سلامت و امنیت غذایی استان

بلی

توزیح داروهای خاص و شیمی درمانی

بلی

توزیح داروهای مواد مخدر

بلی

کمک دارویی به بیماران خاص

بلی